Objavljen konkurs za dodjelu stipendija studentima branilačkih kategorija USK

Ministar Ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida raspisao je Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima branilačkih kategorija sa područja USK za akademsku 2021./22. godinu.

K O N K U R S

I Korisnici prava po ovom Konkursu
Pravo na stipendiju može ostvariti lice iz člana 2. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj 31/20) u daljem teksu: Zakon, kao i njihova djeca, djeca poginulog, umrlog, nestalog branioca i umrlog ratnog vojnog invalida, do navršene 25. godine života koji su redovni studenti na visokoškolskim ustanovama i koji su državljani BiH sa stalnim prebivalištem na području Unsko-sanskog kantona i u gradovima/općinama Banja Luka, Prnjavor, Srbac, Prijedor, Bosanski Novi, Kozarska Dubica, Gradiška i Laktaši.
Djeca poginulog, umrlog, nestalog branioca mogu ostvariti pravo na stipendiju bez obzira na godine života pod uslovom da ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom i Pravilnikom o kriterijima, uslovima i načinu dodjele stipendija redovnim studentima branilačkih kategorija sa područja Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 20/21).

II Pravo sudjelovanja na konkursu za dodjelu stipendije
Pravo sudjelovanja na konkursu za dodjelu stipendije imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće opće uslove :

a) da su državljani BiH,
b) da su redovni studenti studija na visoko-školskim ustanovama prvog i drugog ciklusa studiranja,
c) da su lica iz člana 2. Zakona, kao i njihova djeca; da su djeca poginulog, umrlog, nestalog branioca shodno članu 3. Zakona, kao i djeca umrlog lica iz člana 2. Zakona, starosti do 25. godine života, s tim što djeca poginulog, umrlog, nestalog branioca mogu ostvariti pravo na stipendiju bez obzira na godine života,
d) da ne primaju stipendiju ili kredit od drugog davaoca stipendije,
e) da imaju prijavljeno mjesto prebivališta na području Unsko-sanskog kantona i u gradovima/općinama Banja Luka, Prnjavor, Srbac, Prijedor, Bosanski Novi, Kozarska Dubica, Gradiška i Laktaši,
f) da nisu korisnici subvencija za troškove školovanja, smještaja ili ishraneiz Budžeta Unsko-sanskog kantona,
g) da su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali određenu akademsku godinu, s tim što pravo na sudjelovanje neće imati podnosilac zahtjeva koji je već bio korisnik prava na stipendiju za određenu akademsku godinu za koju ponovno podnosi zahtjev, h) da nisu zaposleni na određeno ili neodređeno vrijeme.

III Osnov po kojem se dodjeljuje stipendija
Stipendije se dodjeljuju na osnovu provedenog postupka u skladu sa Pravilnikom o kriterijima, uslovima i načinu dodjele stipendija redovnim studentima branilačkih kategorija sa područja Unsko-sanskog kantona, a utvrđuje se na osnovu priložene dokumentacije, koju je podnosilac uz zahtjev dužan priložiti.

IV Potrebna dokumentacija
1. Uz zahtjev za dodjelu stipendije podnosilac je u obavezi da priloži sljedeću dokumentaciju:

a) kratku biografiju,
b) rješenje ili uvjerenje Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu matične općine, o priznatom statusu u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica
c) za djecu poginulog, umrlog i nestalog branioca, rješenje kojim je priznato pravo na porodičnu invalidninu u skladu sa federalnim propisom (posljednje na snazi),

d) za ratnog vojnog invalida i djecu ratnog vojnog invalida/umrlog ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja/umrlog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja i njegovu djecu, rješenje kojim je priznato pravo po federalnom propisu (posljednje na snazi za ratnog vojnog invalida),

e) prijava u evidenciji prebivališta (CIPS),

f) uvjerenje o redovnom upisu na fakultet za tekuću akademsku godinu, odnosno da su prvi put upisali akademsku godinu za koju se dodjeljuje stipendija,

g) ovjerena lična izjava data pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da ne prima drugu stipendiju, kredit, da nije korisnik subvencije za troškove smještaja ili ishrane iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za tekuću akademsku godinu, da nije bio korisnik stipendije od strane Ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida, za istu akademsku godinu za koju predaje zahtjev,

h) ovjerena lična izjava data pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da nije zaposlen na određeno ili neodređeno vrijeme,

i) ovjerena fotokopija tekućeg računa otvorenog kod banke na ime podnosioca zahtjeva za dodjelu stipendije ili potvrda banke o otvorenom tekućem računu.

2. Uz zahtjev za dodjelu stipendije, korisnik stipendije koji redovno upiše narednu godinu studija – kontinuirano ostvarivanje prava na stipendiju, obavezno prilaže sljedeću dokumentaciju:

a) dokaz da je redovno upisao narednu akademsku godinu,
b) prijava u evidenciji prebivališta (CIPS),
c) dokaz da nije u vrijeme upisa navršio 25 godina života (Izvod iz matične knjige rođenih).

3. Djeca poginulog, umrlog, nestalog branioca, kod kontinuiranog ostvarivanju prava na stipendiju, u obavezi su uz zahtjev dostaviti:

a) dokaz da je redovno upisao narednu akademsku godinu,
b) prijava u evidenciji prebivališta (CIPS),

4. a) Tražena dokumentacija (originali ili ovjerene fotokopije) ne smije biti starija od 6 mjeseci, obavezna je da se dostavi uz zahtjev, u suprotnom smatrat će se da zahtjev nije potpun.

b) Javne isprave, izdate u drugim državama s kojima Bosna i Hercegovina ima zaključene međunarodne ugovore, važe saglasno tim ugovorima.

c) Javne isprave, izdate u državama s kojima Bosna i Hercegovina nema zaključene međunarodne ugovore o priznavanju važnosti javnih isprava, važe ukoliko sadrže sve elemente propisane odgovarajućim međunarodnim konvencijama i pod uslovom reciprociteta čije postojanje utvrđuje Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

d) Javne isprave izdate u drugim državama trebaju biti prevedene na jedan od službenih jezika Federacije Bosne i Hercegovine i ovjerene od stalnog sudskog tumača.

e) Ministarstvo za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida nema obavezu vraćanja dokumentacije priložene uz zahtjev.

V Mjesečni iznos stipendije

Sredstva za stipendiranje studenata osiguravaju se u Budžetu Unsko-sanskog kantona budžetskog korisnika Ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida.

Pojedinačni iznos stipendije i broj stipendista utvrđuje svojom odlukom Vlada Unsko-sanskog kantona.

VI Gubitak prava na stipendije

Korisnik gubi pravo na stipendiju ukoliko:

se utvrdi da je pravo na stipendiju ostvario na osnovu neistinitih ili nepotpunih podataka ili na osnovu falsifikovanih dokumenata,

započne primati stipendiju iz drugih izvora,

svojevoljno prekine studij,

korisnik stipendije bude pravosnažno osuđen za krivično djelo za koje mu je izrečena kazna zatvora 3 mjeseca ili duže,

korisniku stipendije bude izrečena disciplinska mjera isključenja iz visokoškolske ustanove i prestanka statusa redovnog studenta,

ne upiše narednu akademsku godinu – kod kontinuiranog ostvarivanja prava na stipendiju,

napuni 25 godina starosti, a nakon isteka akademske godine za koju je ostvario pravo na stipendiju – kod kontinuiranog ostvarivanja prava na stipendiju, osim djece poginulog, umrlog, nestalog branioca koji ostvaruju pravo na stipendiju bez obzira na godine života,

po nekom drugom osnovu prestane mu status redovnog studenta.

VII Rokovi za podnošenje zahtjeva

Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se Ministarstvu za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Alije Đerzeleza 6 Bihać, putem pisarnice Vlade Unsko-sanskog kantona, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Obrazac zahtjeva, zainteresovani kandidati mogu preuzeti u Ministarstvu za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida, Odjeljenju za boračko-invalidsku zaštitu ili sa web stranice Vlade Unsko-sanskog kantona.

Lista studenata za dodjelu stipendija i lista studenata koji nisu ispunili uslove za dodjelu stipendije, objavljuje se na oglasnoj ploči Ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida i na oglasnim pločama kantonalnih organa uprave Unsko-sanskog kantona.

Na osnovu odluke o utvrđivanju pojedinačnog iznosa stipendije i broja stipendista, pristupa se zaključivanju ugovora o stipendiranju sa svima kojima je stipendija odobrena.

Ugovor o stipendiranju zaključuje ministar Ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida s korisnikom stipendije, a ako je on maloljetan ugovor zaključuje zakonski zastupnik (roditelj ili staratelj).

Stipendije se dodjeljuju za deset mjeseci akademske 2021/2022. godine.