Javni poziv: Stipendija Gradskog sportskog saveza Bihać

Na osnovu člana 11.Pravilnika o sticanju prava na stipendiju Gradskog sportskog saveza Bihać broj:139-1/22 od 10.05.2022.godine, Upravni odbor Gradskog sportskog saveza Bihać raspisuje

JAVNI POZIV
Za dodjelu stipendija Gradskog sportskog saveza Bihać za školsku 2021/2022

Uvjeti za sticanje stipendije

I
Pravo na stipendiju Gradskog sportskog saveza Bihać imaju sportisti, aktivni članovi klubova članica Gradskog sportskog saveza Bihać, koji su svoja sportska ostvarenja postigli na zvaničnim takmičenjima – prvenstvima države i zvaničnim međunarodnim takmičenjima u prethodnoj godini. Pravo na stipendiju ostvaruju sportisti – učenici osnovnih i srednjih škola koji u vrijeme postizanja sportskog rezultata nisu bili mlađi od 14 godina.
Dodjela stipendija se vrši pojedinačnim (individualnim ) i ekipnim sportovima i to u slijedećem omjeru u odnosu na ukupan broj stipendija :
– 2 stipendije u kategoriji borilačkih sportova
– 1 stipendija nogomet
– 1 stipendija loptački sport
– 1 stipendija kategorija ostali sport
Ukupan broj stipendija je pet (5) i isplaćuju se za 10 mjeseci školske 2021/2022.

Kriteriji za bodovanje kandidata

II
Kriteriji po kojima se vrši bodovanje kandidata su:

– Kriterij sportskih rezultata i
– Kriteriji uspjeha u školi

Potrebna dokumentacija
III

Uz zahtjev za dodjelu stipendije potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju ( original ili ovjerene kopije):

– Potvrdu o prebivalištu podnosioca zahtjeva za stipendiju ( CIPS)
– Rodni list (kopija) podnosioca zahtjeva
– Uvjerenje o državljanstvu (kopija) podnosioca zahtjeva
– Potvrdu obrazovne ustanove o redovnom upisu u školsku godinu-da su prvi put upisali školsku godinu za koju se dodjeljuje stipendija
– Ovjerenu potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena, odnosno ovjerena fotokopija svjedočanstva škole
– Dokaze o postignutim sportskim rezultatima
– Ovjerenu izjavu da aplikant nije korisnik stipendije po istom osnovu od drugog izvora

Tražena dokumentacija ( originali i ovjerene kopije) ne smije biti starija od 6 mjeseci, osim izvoda iz matičnih knjiga koji su trajnog karaktera.

Postupak dodjele stipendija

IV

Postupak dodjele stipendija provodi Komisija Gradskog sportskog saveza Bihać koju imenuje Upravni odbor Gradskog sportskog saveza Bihać.
Zahtjevi za dodjelu stipendija sa potrebnim dokumentima dostavljaju se Upravnom odboru Gradskog sportskog saveza Bihać putem pošte na adresu: Gradski sportski savez Bihać, 502. Viteške brigade 37 ( Sportsko rekreacioni centar „Rifat Zolić-Gero“) 77 000 Bihać.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.
Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

PredsjednikUpravnog odbora
Gradskog sportskog saveza Bihać
Saša Smiljanić