U Bihaću za danas najavljena sjednica Gradskog vijeća

Kako je planirano, 23. sjednica Gradskog vijeća Bihać trebala bi se održati danas u Gradskoj vijećnici, s početkom u 9 sati.

Nakon usvajanja zapisnika sa 19. i 21. sjednice Gradskog vijeća, trebao bi uslijediti aktuelni sat, a potom pitanja vijećnika.

Za sjednicu je predložen s lj e d e ć i:

D n e v n i r e d

1. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju

nekretnine u svrhu izgradnje kablovske transformatorske stanice TS 10(20)/0,4 kV

„Ripač 7“ Grad Bihać u korist Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica

„Elektrodistribucija“ Bihać,

b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju

nekretnina u svrhu izgradnje podzemnog kablovskog 20(10) kV dalekovoda,

dionica TS „Križ 3“ TS „Žegar škola“, Grad Bihać u korist JP „Elektroprivreda

BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać,

c) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju

nekretnina u svrhu izgradnje sportskog terena sa pratećim sadržajima u MZ Vrsta u

korist Grada Bihaća,

d) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju

nekretnina u svrhu izgradnje dijela pristupne telekomunikacione mreže Ceravci I,

kablovski pravac 1 u korist BH Telecom d.d. Sarajevo, Izvršna direkcija za

investicije, Služba za realizaciju investicija Bihać,

2. Prijedlog Odluke o usvajanju „Trogodišnjeg Plana implementacije strategije razvoja

općine Bihać 2014.-2023. za period 2022.-2024. godine i Godišnjeg Plana

implementacije za 2022. godinu.“,

3. Prijedlog Odluke o usvajanju „Izvještaja o implementaciji Strategije razvoja općine

Bihać 2014.-2023. za 2021. godinu

4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih

površina na području grada Bihaća,

5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka

kao kućnih ljubimaca i napuštenih i izgubljenih pasa,

6. a) Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Bihaća za period 01.01. -31.12.2021. godine

b) Informacija o trošenju tekuće rezerve za period 01.01.-31.12.2021. godine

7. Izvještaj o ostvarivanju politike Grada i aktivnostima gradonačelnika u 2021. godini

8. Trogodišnji plan poslovanja 2021.-2023.god. JP“Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać

9. Plan poslovanja JP „Vodovod“ d.o.o Bihać za period 2022. 2024. godina

10. Pravilnik o radu JU „Stanouprava“ Bihać

11. Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, na području

Grada Bihaća,

12. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Informacije o rezultatima mjerenja zadovoljstva

građana uslugama Grada Bihaća za 2021. godinu,

13. a) Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Nadzornog odbora JP „RTV

Bihać“ d.o.o Bihać,

b) Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o prestanku članstva opozivom predstavnika

Osnivača Skupštine JP „RTV Bihać“ d.o.o. Bihać i imenovanju članova

predstavnika Osnivača Skupštine JP „RTV Bihać“ d.o.o. Bihać

c) Prijedlog Rješenja o razrješenju članstva člana predstavnika Osnivača sa

ovlaštenjima Skupštine JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać i imenovanju člana Predstavnika

Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać,

d) Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Nadzornog odbora JP „Veterinarska

stanica“ d.o.o. Bihać i Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika

Nadzornog odbora JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać

e) Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine

JP „Agencija za razvoj Grada Bihaća“ d.o.o. Bihać

f) Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Nadzornog

odbora JP „Agencija za razvoj Grada Bihaća“ d.o.o. Bihać

g) Prijedlog Riješenja o prestanku članstva predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima

Skupštine JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać i imenovanju predstavnika Osnivača sa

ovlaštenjima Skupštine JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać