Ovo su kadrovska rješenja Vlade FBiH

Vlada FBiH je imenovala Koordinaciono tijelo za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u sastavu Emina Cero (predsjedavajuća), Ejub Salkić, Jasmin Osmanović, Amela Hrbat i Mirsad Ibrović (članovi), na period od četiri godine.

Vlada je dala prethodne saglasnosti za razrješenje Adise Omerbegović Arapović dužnosti članice Nadzornog odbora Razvojne banke FBiH, prije isteka mandata, te za imenovanje Vahidina Omanovića za vršioca ove dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Također, od Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije FBiH Vlada je zatražila pokretanje aktivnosti za razrješenje Adise Omerbegović Arapović s pozicije članice Upravnog odbora ove agencije.

Danas je imenovana Komisija Vlade Federacije BiH za postupanje po predstavkama na rad i prijavama podnesenim protiv rukovodilaca kazneno-popravnih zavoda u Federaciji BiH, u sastavu Alen Šarčević (predsjednik), Sanin Pačariz i Samra Ćosović (članovi), na mandat od dvije godine. Zadatak Komisije je razmatranje svih predstavki na rad i prijava protiv rukovodilaca kazneno-popravnih zavoda u FBiH, ocjena osnovanosti predstavki ili prijava, te informisanje Vlade FBiH o utvrđenom stanju.

Današnjim zaključkom Vlada Federacije BiH je za člana Operativnog radnog tijela za rješavanje pitanja prodaje pokretne vojne imovine predložila Adnana Frljaka.

Vlada je dala prethodnu suglasnost za razrješenje Mirela Miškovića dužnosti člana Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, zbog podnošenja ostavke. Saglasnost je data i za imenovanje Emira Slomića za vršioca ove dužnosti uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.