Naređeno uništenje: Zabranjen uvoz pošiljke konzerviranog graška u BiH

Federalna fitosanitarna inspekcija na graničnom prijelazu (GP) Bijača je dana 12.7.2022. godine zabranila uvoz pošiljke konzerviranog graška porijeklom iz Italije.

Naime, u predmetu inspekcijskog nadzora nad uvozom životnih namirnica i hrane temeljem Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i proizvoda opće upotrebe („Službeni list RBiH“, broj: 2/92 i 13/94) i Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj: 50/04), kontrolom zdravstvene ispravnosti uzorka pošiljke utvrđeno je da ispitani uzorak ne odgovara preporučenim vrijednostima datim unutar tačke 7.5. Smjernica o mikrobiološkim kriterijima za hranu (Agencija za sigurnost hrane BiH, 2011.godina).

Shodno tome, a u skladu sa Zakonom o inspekcijama FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 73/14), uvoz kontrolisane pošiljke 2.592 konzerve graška neto težine preko 2 tone je zabranjen, te je naložen njen povrat pošiljaocu, odnosno neškodljivo uništenje ukoliko povrat pošiljaocu nije moguć.